; Jak utworzyć nowy schemat w ORACLE?

Jak utworzyć nowy schemat w ORACLE?

Ostatnia rewizja: 2018-05-21 | Kategoria: Oracle

W Oracle dodanie  nowego schematu (schema) to po prostu dodanie nowego użytkownika. Po utworzeniu użytkownika należy nadać mu uprawnienia w zależności od naszych potrzeb, na przykład tworzenie tabel bądź widoków.


Tworzymy nowego uzytkownika:

CREATE USER newUser IDENTIFIED BY "newPassword";

Nadajemy uprawnienia dla nowegu użytkownika:

GRANT create session TO newUser;
GRANT create table TO newUser;
GRANT create view TO newUser;
GRANT create any trigger TO newUser;
GRANT create any procedure TO newUser;
GRANT create sequence TO newUser;
GRANT create synonym TO newUser;
 

Przykładowa tabela utworzona w nowym schema:

CREATE TABLE newUser.Types (
  Id NUMBER NOT NULL,
  TypeName VARCHAR (50) NOT NULL
);